Đề cương môn học bộ môn Hệ thống thông tin kế toán
02/01/2017 | 3139 lượt xem

Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán được giao nhiệm vụ Quản lý và giảng dạy các môn học

1. Hệ thống thông tin kế toán

2. Kế toán quản trị

3. Kiểm soát nội bộ

4. Lập và phân tích Báo cáo tài chính

5. Kế toán máy

6. Kế toán chứng khoán

7. Thực hành Kế toán quản trị

Đề cương các môn học xem chi tiết tại đây

Video