Đề cương môn học bộ môn Kế toán tổng hợp
02/01/2017 | 2586 lượt xem

Đề cương môn học môn Nguyên lý kế toán Download  tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán ngân sách Download  tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán ngân hàng Download  tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán thuế Download  tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán Hành chính sự nghiệp Download  tại đây

Đề cương môn học môn Luật và chuẩn mực kế toán  Download  tại đây

Video