Đề cương môn học bộ môn Kiểm toán
02/01/2017 | 2779 lượt xem

Đề cương môn học môn Kiểm toán căn bản Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán ngân sách Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán báo cáo tài chính Download tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán quốc tế  Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán nội bộ Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán hoạt động Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán ngân hàng Download tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán bảo hiểm Download tại đây

Đề cương môn học môn Luật và chuẩn mực kiểm toán Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm soát quản lý Download tại đây

Đề cương môn học môn Tổ chức công tác kiểm toán Download tại đây

Video