Bộ môn kế toán tổng hợp
04/09/2016 | 4105 lượt xem

BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1.      CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Nguyên lý kế toán

03

 

2

Kế toán thuế

02

 

3

Kế toán ngân sách

03

 

4

Kế toán ngân hàng

02

 

5

Luật và chuẩn mực kế toán

02

 

6

Kế toán hành chính sự nghiệp

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

Họ  và tên

Học hàm, học vị

Chứcdanh

Môn học giảng dạy

1.       

Trần Đình Tuấn

PGS. TS

Trưởng khoa

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân sách

Luật và Chuẩn mực kế toán

2.       

Đàm Phương Lan

ThS. NCS

Phó Trưởng khoa

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân sách

Kế toán thuế

Luật và Chuẩn mực kế toán

3.       

Nguyễn Thị Lan Anh

TS

Trưởng bộ môn

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân hàng

Luật và Chuẩn mực kế toán

Kế toán HCSN

4.       

Thái Thị Thu Trang

ThS

Phó trưởng bộ môn

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân sách

Kế toán thuế

5.       

Nguyễn Trọng Nghĩa

ThS

Giảng viên

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân hàng

Luật và Chuẩn mực kế toán

6.       

Nguyễn Hữu Thu

ThS. NCS

Giảng viên

Nguyên lý kế toán

Luật và Chuẩn mực kế toán

Kế toán HCSN

7.       

Hoàng Mỹ Bình

ThS. NCS

Giảng viên

Nguyên lý kế toán

Kế toánn gân hàng

Luật và Chuẩn mực kế toán

Kế toán thuế

8.       

Bùi Thanh Huyền

ThS

Giảng viên

Kế toán thuế

Luật và Chuẩn mực kế toán

9.       

Nguyễn Thị Thu Huyền

ThS

Giảng viên

Kế toán ngân sách

Nguyên lý kế toán

Kế toán thuế

10.  

Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS

Giảng viên

Kế toán ngân sách

Kế toán HCSN

11.  

Đào Thúy Hằng

ThS. NCS

Giảng viên

Kế toán ngân sách

Nguyên lý kế toán

Kế toán ngân hàng

12.  

Vũ Thị Minh

ThS

Giảngviên

Kế toán ngân sách

Luật và Chuẩn mực kế toán

Nguyên lý kế toán

13.  

Nguyễn Thị Thanh Ngà

Cử nhân

Giảng viên

Luật và Chuẩn mực kế toán

Nguyên lý kế toán

14.  

Nguyễn Thị Thảo

ThS

Giảng viên

Kế  toán ngân sách

Luật và Chuẩn mực kế toán

Nguyên lý kế toán

15.  

Hoàng Thị Hải Yến

ThS

Giảng viên

Kế toán ngân hàng

Luật và Chuẩn mực kế toán

Nguyên lý kế toán

16.  

Khương Kiều Trang

ThS

Giảngviên

Kế toán ngân hàng

Kế toán thuế

17.  

Giang Thị Trang

ThS

Giảngviên

Nguyên lý kế toán

Luật và Chuẩn mực kế toán

18.  

Dương Thị Luyến

ThS

Giảngviên

Kế toán ngân sách

Nguyên lý kế toán

19.  

Vương Thị Hương Giang

ThS

Giảngviên

Kế toán ngân hàng

20.  

Đặng Quỳnh Trinh

ThS. NCS

Giảng viên kiêm nhiệm

Kế toán HCSN

21.  

Phan Thanh Vụ

ThS

Giảng viên kiêm nhiệm

Kế toán HCSN

 

Video