Chương trình đào tạo ngành Kế toán - kiểm toán
23/02/2017 | 140 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung

- Tên chương trình đào tạo:      Kế toán – kiểm toán

- Trình độ đào tạo:                   Cử nhân

- Thời gian đào tạo:                  4 năm. 

1.2 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết tại đây

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung

- Tên chương trình đào tạo:     Kế toán – kiểm toán

- Trình độ đào tạo:                   Cử nhân

- Thời gian đào tạo:                  4 năm.

1.2. Mục tiêu chương trình đào tạo

            Cử nhân ngành Kế toán - Kiểm toán có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, có kiến thức cơ bản; cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về  kế toán và kiểm toán; sẵn sàng làm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

1.3. Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán sau khi tốt nghiệp cần đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

1.3.1.  Về kiến thức

1.3.1.1. Chuẩn kiến thức chung

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

-  Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.

-  Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).

-  Hiểu và vận dụng được những kiến thức về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng giai đoạn cũng như tình hình và xu hướng phát triển của khu vực và quốc tế.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

1.3.1.2. Chuẩn kiến thức chuyên môn    

- Vận dụng được những kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng, thuế, thống kê,… làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán, kiểm toán. 

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về luật, chuẩn mực, chế độ kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức công tác kế toán (tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo, công tác kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản và lưu trữ kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán) trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính - sự nghiệp; 

- Vận dụng các kiến thức về lập dự toán và kế hoạch tài chính trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính - sự nghiệp; 

- Vận dụng kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính và kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính - sự nghiệp;

- Vận dụng kiến thức xây dựng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Vận dụng kiến thức để tiến hành tổ chức một cuộc kiểm toán độc lập, hành nghề kế toán, kiểm toán;

1.3.2 Về kỹ năng

1.3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

-  Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Khả năng thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo kế toán.

- Kỹ năng lập, kê khai, quyết toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

            - Kỹ năng lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính, phân tích kinh doanh;

            -   Kỹ năng tham mưu tư vấn cho các nhà quản lý trong việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và ra quyết định kinh tế-tài chính.

            - Kỹ năng tổ chức các cuộc kiểm toán.

1.3.2.2. Kỹ năng mềm

* Kỹ năng liên quan đến nhận thức

-   Soạn thảo và trình bày các văn bản kinh tế, văn bản hành chính

-  Trình bày các báo cáo tài chính một cách thuyết phục

-  Khả năng sử dụng thành thạo tin học cơ bản và tin học văn phòng (đối với sinh viên ngành kế toán tốt nghiệp từ năm 2013 phải có chứng chỉ quốc tế IC3 ); sử dụng được phần mềm kế toán, có khả năng nghiên cứu để sử dụng các phần mềm quản lý kháctin học cơ bản và các ứng dụng tin hợc văn phòng.

            -  Chuẩn trình độ ngoại ngữ- Tiếng Anh cho sinh viên ngành kế toán khi tốt nghiệp ( từ năm 2013) tương đương TOEIC 450 điểm trở lên; có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp căn bản và tiếng Anh chuyên ngành; có khả năng đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh, soạn thảo các văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm viêc.

-  Kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kỹ năng phân tích/ lập giải pháp; đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính

*  Kỹ năng liên quan đến hành vi

- Khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, suy nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình giảng giải, kỹ năng tổng hợp ý kiến, kỹ năng phản biện và bảo vệ quan điểm;

1.3.3. Về phẩm chất đạo đức

-  Phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Có ý thức cộng đồng; có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tham gia công tác xã hội, đoàn thể.

-  Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật lao động

- Có tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để  nâng cao trình độ

-  Kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường công tác          

II. CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN SAU KHI TỐT NGHIỆP

-      Nhân  viên  kế toán  trong  các doanh nghiệp (thuộc mọi loại hình, mọi lĩnh vực và mọi quy mô), trong các Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan Nhà nước, xã phường và các đơn vị có hạch toán kế toán khác.

-    Công chức Kiểm toán trong Kiểm toán Nhà nước.

-    Kiểm toán viên trong các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán. Trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán

-        Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại

-    Nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán nhà nước

- Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp (khi đủ thời gian công tác và có chứng chỉ KTT)

- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;

- Kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên thuế, nhân viên thuế, chuyên viên định phí bảo hiểm, chuyên viên tư vấn tài chính,...

III. Khả năng học tập sau khi ra trường

-   Khả năng học tiếp để được cấp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

-    Khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ,..

-  Khả năng học ngay chương trình 2 tại trường và học đại học văn bằng 2 ở cơ sở đào tạo khác.

 

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2567

Tổng truy cập: 670789