Cơ cấu tổ chức của Khoa Kế toán
04/09/2016 | 6697 lượt xem

1. BAN CHI ỦY CHI BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Bí thư

0912.039.920

trantuankt@gmail.com

2

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Phó Bí thư

0974.286.288

thuyphuongkt.tueba@gmail.com

3

TS. Ma Thị Hường

Chi ủy viên

0984.796.199

huongthiem@yahoo.com.vn

4

ThS. Đàm Phương Lan

Chi ủy viên

0989.200.188

landamphuong@tueba.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Nga

Chi ủy viên

0987.355.792

nguyennga.tueba@gmail.com

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Trưởng Khoa

0912039920

trantuankt@gmail.com

2

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

P. Trưởng Khoa

0974.286.288

thuyphuongkt.tueba@gmail.com

3

TS. Ma Thị Hường

P. Trưởng Khoa

0984.796.199

huongthiem@yahoo.com.vn

4

ThS.NCS. Đàm Phương Lan

P. Trưởng Khoa

0989.200.188

landamphuong@tueba.edu.vn

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. NCS. Dương Hương Liên

Chủ tịch

0983.584.084

huonglientn@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Ủy viên BCH

0975.459.789

maihuong@tueba.edu.vn

4. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bí thư Liên chi

0989.866.428

anhtuyet.tueba@gmail.com

2

ThS. Vũ Thị Hòa

Phó Bí thư

0979.439.563

minhhoa277@gmail.com

3

Đại diện sinh viên

Ủy viên

 

 

5. LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. Giang Thị Trang

Chi Hội trưởng

01692.221.174

giangtrang.tn@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

P Chi hội trưởng

0984.122.211

bichnguyen1910@gmail.com

3

Đại diện sinh viên

Ủy viên

 

 

6. CÁC BỘ MÔN

6.1. BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng BM

0974.798.666

lananhketoantn@gmail.com

2

ThS. Thái Thị Thu Trang

Phó Bộ môn

0982.198.499

trang1483@gmail.com

6.2. BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS. NCS. Nguyễn Thị Nga

Trưởng BM

0987.355.792

nguyennga.tueba@gmail.com

2

ThS. Thái Thị Thái Nguyên

Phó Bộ môn

0982.059.811

nguyentueba@gmail.com

6.3. BỘ MÔN KIỂM TOÁN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS.NCS. Nguyễn Phương Thảo

Trưởng BM

0988.090.796

thaonp.tueba@gmail.com

2

ThS.NCS. Nguyễn Thị Tuân

Phó Bộ môn

0982.910.859

nttuantueba@gmail.com

6.4. BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ DI ĐỘNG

EMAIL

1

ThS.NCS. Đặng Thị Dịu

Trưởng BM

0978.977.629

diulady@gmail.com

2

TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Bộ môn

0977.814.199

dohang.tueba@gmail.com

 

 

Video