Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/12/2016 | 2718 lượt xem

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Công

GVC, TS

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

 Trưởng BM

2

Hoàng Văn Dư

ThS

0912478555

du.tueba@gmail.com 

Kiêm nhiệm trong trường

3

Nguyễn Thị Hà

ThS

0986060609

hant@tueba.edu.vn

 

4

Nguyễn Bích Hồng

TS

0914527585

nguyen.bich.hong85@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

5

Trần Đình Phái

ThS

0913321823

tranphai@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

6

Trần Chí Thiện

PGS.TS

0989291958

tranchithien@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

7

Nguyễn Văn Thông

ThS

0932597888

nguyenvanthong@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

 

Nguyễn Xuân Điệp

Video