Bộ môn Thống kê - kinh tế lượng
31/12/2016 | 3318 lượt xem

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Tạ Việt Anh

ThS

0982776029

 tavietanh@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

2

Trần Văn Dũng

ThS

0912478951

tranvandung@tueba.edu.vn

 

3

Hoàng Văn Hải

ThS

0912697605

hoanghai@tueba.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Phương Hảo

TS

0913079111

haontp@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

5

Nguyễn Ngọc Hoa

ThS

0912480618

nguyenngochoa@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

6

Phạm Thị Hồng

ThS

0948104288
0987302760

pthong@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

7

Ngô Thị Mỹ

TS

0915208444

ntmy@tueba.edu.vn

 

8

Trần Văn Nguyện

ThS

0961630738

nguyen0241@gmail.com

 

9

Nguyễn Thị Nhung

GVC, TS

0984238716
0906011676

nhungnt@tueba.edu.vn

Phó trưởng khoa

10

Trần Văn Quyết

PGS.TS

0966553579

quyettran@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

11

Nguyễn Như Quỳnh

ThS

0942086816

nnquynh@tueba.edu.vn

Trợ lý KT&ĐBCLGD 

12

Đỗ Anh Tài

PGS.TS

0983640109

doanhtai@tueba.edu.vn

Kiêm nhiệm trong trường

13

Lê Thị Thanh Thương

ThS

0946808649

lttthuong@tueba.edu.vn

 

14

Dương Thị Huyền Trang

ThS

0374692529

dthtrang@tueba.edu.vn

 

 

Nguyễn Xuân Điệp

Video